POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

Condicions generals d’ús

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d’ús (les “Condicions d’Ús”) regulen l’accés i la utilització del lloc web allotjat sota el nom de domini www.riostabarcelona.com (el “Lloc Web”), així com els continguts i serveis que el titular del lloc Web posa a disposició dels seus usuaris (els “usuaris”) i estableixen juntament amb la Política de Privadesa i de Galetes, relatives a la gestió de dades de caràcter personal dels usuaris, els termes i condicions pels quals es regeix el lloc web (els “Termes i Condicions”).

1.AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del titular del lloc web:

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP, el domicili social es troba a Barcelona, carrer de Sant Pau, 99. Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat al correu electrònic parroquia@santpaudelcamp.org o número de telèfon 93410001.

L’accés al Lloc Web o el seu ús per l’Usuari implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació dels Termes i Condicions. Per tant, es recomana que l’Usuari els llegeixi detingudament cada vegada que vulgui accedir al Lloc Web.

2.SERVEI DE COMPRA D’ENTRADES

RIOSTA BARCELONA posa a disposició dels seus usuaris un servei de compra d’entrades a través del qual els Compradors poden adquirir, de forma ràpida i senzilla, entrades per als Esdeveniments publicats en la seva pàgina web.

Els usuaris que accedeixen al Lloc Web i, concretament a la secció de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, al que queden subjectes i que s’exposen en detall aquí.

3. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

Els Usuaris seran enterament responsables del correcte ús del Lloc Web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que pugui ser-los impartida per PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP

Els Usuaris s’abstindran d’utilitzar els serveis i continguts del lloc web amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar el funcionament del Lloc Web, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi del lloc web a altres Usuaris.

El nostre sistema antivirus és raonablement segur. Per tot això, PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) dels Usuaris quan aquests accedeixin al Lloc Web o l’utilitzin.

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP no serà responsable del funcionament de les xarxes de comunicació que fan possible el funcionament del lloc web, ja siguin fixes o mòbils, la responsabilitat incumbeix enterament a prestadors aliens a PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP

Si ho considera oportú, PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP podrà suspendre de forma immediata la prestació del servei i, si escau, retirar els continguts que consideri incorrectes o il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d’autoritat competent, sense que aquesta suspensió pugui donar lloc a cap indemnització.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en el Lloc Web, així com dels continguts accessibles a través del mateix.

L’autorització a l’Usuari per a l’accés al Lloc Web no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP, pel que queda terminantment prohibit el seu ús.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com els textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que es recullen en el mateix són o bé titularitat de PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP o bé té sobre els mateixos els drets de explotació necessaris, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. TANCAMENT DE COMPTE D’USUARI I SUSPENSIÓ DEL SERVEI

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP es reserva el dret d’admissió i d’exclusió del lloc web. Qualsevol usuari que no compleixi les normes anteriorment descrites podrà ser exclòs del Lloc Web.

Així mateix, PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP, podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en els Termes i Condicions.

6. MODIFICACIONS A LES CONDICIONS D’ÚS.

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP es reserva el dret de modificar les presents Condicions d’Ús d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament en el Lloc Web, pel que recomana a l’Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP protegeix la seva informació.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Lloc Web, l’Usuari i PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

8. POLITICA DE PRIVADESA

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, actualitzada amb la regulació europea de protecció de dades,les dades dels usuaris que accedeixin aquest portal, i així ho consentissin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la marca RPARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP, amb domicili a carrer de Sant Pau, 99 (08001) Barcelona.

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, sense la necessitat d’estar registrats. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació sobre PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP.

Els usuaris, de forma voluntària, determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que facilitin lliurement siguin incorporats a un fitxer responsabilitat de PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP, a l’efecte de mantenir-los informats i oferir-los productes i/o serveis. Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.

En cas que l’usuari no estigui conforme amb que les seves dades s’incorporin a un fitxer i, posteriorment, siguin tractats amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar en la casella que no autoritza la incorporació al fitxer. En cas d’haver-ho autoritzat, però voler revocar l’autorització o modificar algun de les dades que consten, l’usuari només haurà d’enviar un correu electrònic a info@riostabarcelona.com, o al domicili del responsable del fitxer que consta més amunt. L’usuari té reconegut el dret d’informació, accés, cancel·lació, rectificació, oposició i portabilitat sobre les dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquests, si es dóna el cas.

Queda restringit l’accés a la pàgina web a menors de 14 anys, que hauran de tenir el consentiment de pares o tutors, que es responsabilitzessin a tot moment dels seus actes.

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP disposa dels coneixements i mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotat i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d’acord al Reglament .

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat de les comunicacions i transaccions que es produeixin mitjançant la pàgina web, en funció de l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions. No obstant això, les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són altament fiables, per la qual cosa no es pot garantir que el servidor estigui totalment lliure de virus i interferències informàtiques. PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP queda lliure de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis que pogués derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o un altre tipus d’avaries de caràcter tecnològic, motivades per causes alienes a la firma.

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP queda legitimada per excloure l’ús de la pàgina web a un usuari en concret, en cas de presumpta falsedat de dades, o presumpta comissió d’algun dels delictes o faltes tipificades en el Codi Penal.

Política de privacitat

1. Drets i compromisos

De manera senzilla, els DRETS que es poden exercir són els següents:

Dret d’informació: suposa que qualsevol particular pot conèixer en qualsevol moment quines són les dades que es gestiones i emmagatzemen sobre ell, les raons o finalitats que motiven la seva compilació, així com la seva possible cessió o transferència de dades a tercers.

Dret d’accés: recull la possibilitat de sol·licitar una còpia de totes les dades que gestionem o emmagatzemem sobre la teva persona.

Dret de rectificació: en cas de detectar que les teves dades no estan actualitzades o són incorrectes, es pot sol·licitar que realitzem els canvis oportuns i necessaris per corregir-les.

Dret de supressió/cancel·lació o “dret a l’oblit”: en qualsevol moment es pot sol·licitar la cancel·lació/esborrat de totes les dades que tractem, eliminant de les nostres bases de dades tota la teva informació personal.

En cas de que la supressió no fos possible tècnicament, aplicarem l’anonimització de la informació. Igualment si la supressió no fos possible per motius legals (per exemple, conservació de factures al llarg dels terminis legals), es procedirà al bloqueig d’aquestes dades i a l’esborrat de les que no són imprescindibles. En qualsevol cas, seràs informat en resposta a la teva sol·licitud, de en quin dels supòsits ens trobem.

Dret d’oposició: et pots oposar a un o diversos tractaments de la teva informació en qualsevol moment i sense cap tipus de justificació (per exemple, cancel·lar l’enviament de correus electrònics informatius …).

Dret a retirar el consentiment: en la mateixa línia que l’anterior dret, es pot retirar el consentiment atorgat prèviament a tractar les teves dades amb una determinada finalitat, sense que això suposi, a priori, una limitació en l’ús dels productes o serveis. En el cas de l’enviament de comunicacions comercials, el usuari o client podrà revocar el consentiment o bé mitjançant l’adreça electrònica info@riostabarcelona.com o bé mitjançant la connexió inclosa en cada comunicació a tal fi.

Dret a la portabilitat de dades: pots sol·licitar que enviem una còpia de les teves dades personals, en un format estructurat d’ús general i lectura mecànica o bé podem transferir les teves dades personals a un tercer.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP no pren decisions individualitzades de forma automàtica amb les dades obtingudes a les nostres planes web. Per tant no es prendrà cap decisió que afecti a tu o als teus drets sense la intervenció dels nostres empleats, a l’efecte de prestar un servei amb acceptació expressa de totes les condicions.

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP es compromet a facilitar a tots els particulars la deguda atenció, i a respondre les diferents sol·licituds dintre del termini establert, en cas d’exercir algun o diversos dels teus drets. Per exercir-los podeu enviar un correu electrònic a l’adreça: parroquia@santpaudelcamp.org.

Pel que fa als nostres COMPROMISOS, PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP garanteix:

Transparència: un dels nostres principals objectius és facilitar la màxima informació i formació als nostres clients i usuaris, i pretenem oferir la millor experiència adequada als estàndards normatius.

Control: seguirem oferint controls als nostres clients i usuaris perquè sàpiguen en tot moment qui tracta les seves dades i com són tractades.

Responsabilitat: som responsables de les nostres pràctiques quant a l’ús i l’emmagatzematge de dades i comptem amb sòlids principis i codis de conducta i ètica empresarial de cara als nostres empleats, de manera que no es poden gestionar les seves dades al marge de les finalitats per a les quals van ser recaptades.

Privacitat: totes les dades recollides estan emmagatzemades en programes amb els més alts estàndards, garantint la seva total privacitat.

Seguretat: disposem de còpies de seguretat que garanteixen la integritat i recuperació de dades.

2. Base Jurídica / Legitimació

En base al RGPD pel tractament de dades de caràcter personal, és necessari fonamentar adequadament i de manera que es mantingui constància, de quina és la base jurídica que legitima el tractament de les mateixes.

Els fonaments jurídics més importants són:

 • compliment contractual: les dades processades han de ser necessàries i pertinents per a l’execució del servei o producte que s’ha contractat i, per tant, han de ser clarament definides en el contracte.
 • consentiment:
  • es requereix que el consentiment sigui específic, informat i inequívoc, expressat lliurement per un acte afirmatiu i clar (no es permeten caselles pre-marcades).
  • s’ha de informar de l’opció de negar el consentiment.
  • es requereix disposar de la capacitat per contractar (edat legal oportuna, capacitat de obrar …) o en cas contrari haurà de ser el progenitor o tutor legal qui ha d’atorgar el consentiment. Els nostres serveis no es dirigeixen a menors pel que, al subscriure el contracte, el client declara i garanteix que és major d’edat o que té la capacitat legal per contractar.
  • En cas de tractament de dades sensibles o especials es requerirà a més un consentiment Explicit.
 • Interès legítim: s’ha de tenir un interès legítim que no entri en col·lisió amb els drets o interessos de les persones. En el nostre cas, fonamentem la base jurídica de legitimació, en l’execució del contracte o la prestació de serveis sol·licitats o contractats, mitjançant una confirmació expressa per part del client o usuari de l’acceptació del contracte.

En cas de sol·licitar informació dels nostres productes o serveis, es sol·licitarà el consentiment com a usuari per a la inclusió de les seves dades a les nostres bases amb la finalitat de poder remetre-li informació sobre els productes o serveis sol·licitats, així com per a realitzar enviaments promocionals sobre altres productes o serveis propis de la nostra empresa. La retirada del consentiment a algun d’aquests objectes no condicionarà en cap cas l’execució del contracte de prestació de serveis que es pugui subscriure.

Només es recolliran aquelles dades que siguin estrictament necessaris, i en cas de que hi hagi dades de caràcter no obligatori, se li informarà degudament.

3. Terminis de Conservació

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP conservarà les dades dels seus clients durant la seva vigència contractual i posteriorment per al compliment de les obligacions legals.

D’altre banda, tant les dades d’antics clients com d’usuaris, es conservaran per a la realització d’accions promocionals, durant un termini de 5 anys, sense perjudici de la conservació que resultés necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions i/o sempre que ho permeti o obligui la legislació aplicable.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos i per un termini màxim de 5 anys.

4. Mesures de Seguretat Implementades

PARROQUIA DE SANT PAU DEL CAMP es compromet al compliment del deure de guarda i custòdia de les dades així com a la seva obligació de secret, i per això adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert per la normativa aplicable, i tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a què estan exposades (ja siguin riscos naturals, industrials, riscos no intencionats o riscos intencionats provinents d’accions humanes).

Amb aquesta mateixa finalitat, es manté de manera continuada la supervisió, control i avaluació de tots els processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards nacionals i internacionals.